Yazılar

Er Geç!

Er Geç!

Galmaz kimsenin ahı kimsede galmaz. Boşa dememişler “alma mazlumun ahını çıhar aheste aheste” deyin. Çıhar çıhar er geç çıhar, bu dünyada çıhmasa da öte dünyada çıhar. Bu dünya üç gunnük yalan dünya. Essah dünya var. Yerin altı var. Hesap var. Gıldan ince gılıçtan keskin sırat koprüsü var. Bu dünya imtağan dünyası. Gurban olduğum Allah adamı […]

Adalet Nasıl Sağlanır?

Adalet Nasıl Sağlanır?

Adalet ve hukuk kavramları, başlangıçta basit ve kolay anlamlandırılabilir iki kavram olarak görülse de, yaşamdaki uygulama alanında en çok güçlükle karşılaştığımız iki kavramdır. Toplumda adaletle özdeşleşen “hak” kelimesi ya da “haklılık” kelimesi vardır. Adalet, aslında eşit olan iki taraf arasında haklı ve haksızın ayırt edilmesi ve bu ayırt etmede hakkaniyetli davranılmasıdır. Adaletin tanımında çok fark […]

Hukuk, Adalet ve Vicdan

Hukuk, Adalet ve Vicdan

İlkel dönemler sonrası nüfusun artması ve sosyal becerilerin gelişmesi ile birlikte toplumsal yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Toplumsal yapılar ise yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Neticede, ortak hizmetlerin yerine getirilmesi, ihtiyaçların karşılanması, diğer toplumlarla ilişkilerin düzenlenmesi ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korunma gibi gereksinimlerin yerine getirilebilmesi için bugün “Devlet” dediğimiz tarzda bir organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Herkes takdir […]

Adalette Kararlı Olmak

Adalette Kararlı Olmak

“Adalet, Hakkı dayının hakkını Hakkı dayıya vermektir”. Bu tanımı, yani; “kim neyi hak ediyorsa hak ettiğini vermek” manasına gelen bu deyimi, tam 20 yıl önce öğrenmiştim. Adaletin zıddı zulümdür. Zulüm ise güçlü bir kimsenin hukuka, yasaya veya vicdana aykırı davranmasıdır. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurur: ‘Allah, mutlaka size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar […]

Değişmeyen Büyük Resim

Değişmeyen Büyük Resim

“Dünyanın en zengin 358 (Üç Yüz Elli Sekiz) milyarderi dünyanın % 45’inin ( Yüzde Kırk Beşinin ) sahip olduğu kaynağa sahiptir”… ( Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanının İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne 2 Eylül 1996 tarihinde verdiği bilgi / Paul Van Hanswıjck De Jonge Birleşmiş Milletler Daimi Koordinatörü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilcisi/Yoksulluğu Önleme Stratejileri -Sivil […]

Başlangıçtan Sonuca, Sonuçtan Başlangıca Doğru

Başlangıçtan Sonuca, Sonuçtan Başlangıca Doğru

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet kavramı, temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. İnsanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir ve tarih boyunca tartışmalı bir alan olmuştur.( http://tr.wikipedia.org/) İnsan var olduğu sürece hak, adalet ve hukuk kavramları üzerine tartışmalar devam edecektir. Çünkü bilgi çağında insanın zihinsel gelişimi arttığı gibi yaşamının standartları […]

“Usat” / Siyami Yozgat

“Usat” / Siyami Yozgat

Siyami YOZGAT hocamızın eserlerini daha önceki aylarda bir dosya konusu olarak işlemiştik. O çalışmada ben hocamızın Almanya’da çıkarmış olduğu dergiyi incelemiştim. Diğer eserleri hakkında ise arkadaşlarımızın inceleme yazılarını okumak suretiyle bilgi edinmiştim. 2 hafta önce 1 haftalık süre ile Sorgun’da bulundum ve bu süre içerisinde USAT (Asiler anlamına gelmektedir.) isimli eseri okudum. Öncelikle yaklaşık 600 […]

Enformasyon Toplumundan Dijital Felakete…

Enformasyon Toplumundan Dijital Felakete…

Bilgi Toplumu, ya da daha doğru ifadeyle Enformasyon Toplumu (Information Society) kavramı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan bazı gelişmelerden sonra hayatımıza girmiş bir kavramdır. Aslına bakılırsa, Enformasyon terimi de çok eski sayılmaz. İnsanlık tarihi bilim ve bilgi sahasında sürekli gelişmeler gösterdikçe bu terim de hayatımıza girmiştir. Terim adından da anlaşılacağı gibi Avrupa menşeilidir. Bilginin bir alt […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Bilim ve Teknolojinin Tüketicisi mi, Üreticisi miyiz?

Bilim ve Teknolojinin Tüketicisi mi, Üreticisi miyiz?

İnsanın yaşadığı tüm çağlarda bilgi hep ön planda yer almıştır. Ancak, insanın elde etmiş olduğu bilgi hiç bir zaman çağımızdaki kadar hayati öneme sahip olmamıştır. İnsanın bilgi edinme yolunda ulaştığı bilgi toplumu, yetişmiş, daha nitelikli ve verimli bir insan gücünü zorunlu kılmaktadır. İçinde yaşadığımız ekonomik sistemin temel prensiplerinden bir tanesi de piyasa hakkında tam bilgi […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Bilgi Toplumunun Neresindeyiz?

Bilgi Toplumunun Neresindeyiz?

Bilginin ne olduğuna dair başta Felsefe olmak üzere bir çok bilimde tanımlama bulunmaktadır. Her bilim dalı da bilgiyi kendi bakış açısından tanımlamaya çalışmaktadır. Bilgi denildiğinde tanımlanması gereken kavramlardan ilki veridir. İşlenmemiş ham bilgiye veri denilmektedir. Datanın ham olması, zihinsel süreçte hiçbir anlamlandırma yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bilgi ile ilişki bir diğer kavram ise enformasyondur. Enformasyon ise verinin […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Bilgi Toplumu

Bilgi Toplumu

Yüce Allah, kendisine halife olarak tayin ettiği insanı eşyanın hakikatini ve bilgisini öğreterek Dünya’ya gönderdiğini biliyoruz. Kısacası bilgi insanlığın ilk döneminden itibaren gücü tayin eden birinci etken olmuştur. Nitekim peygamber efendimiz; “Dünyayı istiyorsan ilime sarıl, Ahireti istiyorsan yine ilime sarıl” diyerek bunu teyid etmiştir. Bilgi gerek tarım toplumunda, gerekse sanayi toplumunda ekonomik ve toplumsal hayatın […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Okuma Alışkanlığı

Okuma Alışkanlığı

Günümüz dünyası, internet sayesinde okunacak şeylerin bollaştığı bir dünya haline gelmiş bulunmaktadır. Ancak okuma alışkanlığı edinilmemişse okunacak şeylerin bolluğu çok anlam ifade etmemektedir. Esas olan kişiye okuma alışkanlığı kazandırılmasıdır. Bu alışkanlığın kazandırılmasına aileden başlanmalıdır. Aileden başlatılan alışkanlık tüm eğitim hayatı boyunca desteklenerek alışkanlığın kökleşmesi sağlanmalıdır. Okuma alışkanlığı kazanılmadan tamamlanan eğitim sonrası hayata atılan kişiler çok […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Bilgi Çağı’nı Anlamak…

Bilgi Çağı’nı Anlamak…

Bilgi Çağı; 20. yy. ikinci yarısından itibaren başlayan, ABD, Japonya ve Batı ülkelerinin öncülük ettiği bir çağdır. Gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıkan bu ülkeler, Sanayi Çağı’nın etkisini hızlı bir şekilde üzerinden atıp, Bilgi Çağı’nın önemli enstrümanlarını geliştirerek dünyaya yön vermeye başladılar. Başlayan, icat eden, üreten ve geliştiren bu ülkeler olunca da ister istemez dünyaya yön […]

By 28 Şubat 2014 0 Comments Read More →
Üretim: Ne için? Kim için? Ne kadar?

Üretim: Ne için? Kim için? Ne kadar?

Üretim denilince ilk akla gelen kavram nedir? Herkes buna farklı cevaplar verebilir. Ancak, benim ilk aklıma gelen üretimin karşıt kavramı olan tüketim olmaktadır. İktisat teorisi insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu ve sınırlı olan kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların nasıl karşılanabileceği üzerine kuruludur. Evrende herşeyde bir denge sözkonusudur. İktisat teorisinde de denge arz (üretim) ile talebin (tüketim) birbirini karşıladığı […]

Zincirin Son Halkası: Ürün

Zincirin Son Halkası: Ürün

Ürün, görünmez bir zincirin son ve görünür halkasıdır. Sermaye, mülkiyet, siyaset, eğitim, bilim, teknoloji ürüne ait görünmeyen halkalardır. Ürün buz dağının görünen yüzüdür. Televizyon, bilgisayar, telefon, araba ve aklınıza gelebilecek her türlü ürün ile kullanıcı düzeyinde kurulan ilişki ürünün görünen yanı ile buz dağının görünen yüzü ile kurulan yüzeysel bir ilişkidir. Ürün ile kullanıcı düzeyinde kurulan yüzeysel ilişkide, ürüne ait görünmez […]

Üretimden Tüketime Giden Yolda Toplum Ya da Biz

Üretimden Tüketime Giden Yolda Toplum Ya da Biz

Üretimin temelinde ihtiyaçlar yatar. Yani üretimde ihtiyaçlar belirleyicidir. İktisadi anlamda ihtiyaç, en basit anlamıyla karşılanmadığında insana acı elem veren, karşılandığında ise yerini hazza bırakan kavramdır. Üretim ise ihtiyaçları karşılamak üzere üretilen mal ve hizmetlerin bütünüdür. Üretimde esas amaç ihtiyaç sahiplerine fayda sağlamak, yani fayda üretmektir. Peki ya fayda nedir? Fayda, ise insan ihtiyaçlarını karşılayan her […]